ÁSZF

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ területén az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatásokra

  1. Általános rendelkezések
  A Szolgáltató neve:Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye és postai címe:5000 Szolnok, Hild János tér 1.
  Nyilvántartó hatóság:Szolnoki Törvényszék
  Cégjegyzékszáma:Cg. 16 09 010677
  Adószáma:18826933-2-16
  E-mail címe:abanovak@ankk.hu
  Honlapjának címe:www.agoraszolnok.hu
  Telefonos ügyfélszolgálat:56/514-569
  Ügyfélszolgálat e-mail címe:abanovak@ankk.hu
  Telefax:
  Panaszkezelés helye és elérhetőségei:Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
  telefon: 56/514-569, email: abanovak@ankk.hu
  Tárhely szolgáltató neve:Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  Tárhely szolgáltató címe:5000 Szolnok, Hild János tér 1.
  Tárhely szolgáltató elérhetősége:56/514-569

  1. A szerződés létrejötte

  1. Jelen általános szolgáltatási szerződési feltételek (a továbbiakban:

  „Szolgáltatási Feltételek”) mindazon szolgáltatásokra (a továbbiak- ban: a „Szolgáltatások”) kiterjednek, amelyeket az Aba-Novák Agó- ra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (a továbbiakban ANAKK NKft.) az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ területén, vagy a szolgáltatás teljesítésére igénybe vett más (kültéri vagy egyéb beltéri) területen nyújt.

  1. Az ANAKK NKft. által nyújtott bármely szolgáltatást a jelen Szol- gáltatási Feltételek elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező „Jelent- kezési Lap” (a továbbiakban: a „Jelentkezési Lap”) kitöltésével, és az ANAKK NKft. részére történő visszaküldésével lehet igénybe venni,
   1. A Jelentkezési Lap visszaküldésével az ANAKK NKft. által nyúj- tott szolgáltatást igénybe vevő fél kijelenti, hogy megismerte és elfo- gadta a jelen Szolgáltatási Feltételeket. A Jelentkezési Lapon a jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazásával kapcsolatos feltétel vagy fenn- tartás nem köthető ki.
   1. A Jelentkezési Lap ANAKK NKft-hez történő beérkezése a Szolgál- tatási Feltételek elfogadásának minősül és ezzel a Felek között a szolgál- tatási szerződés létrejön, kivéve, ha az ANAKK NKft. a hozzá beérkező ajánlatot egy, attól eltérő tartalmú nyilatkozattal visszaküldi az ajánlat- tevő félnek, vagy az ajánlattevő fél ajánlatát kifejezetten visszautasítja.

  2.  A Szolgáltatás teljesítése

  • Az ANAKK NKft. a szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatást a Jelentkezési Lapon feltüntetett feltételekkel és határidő- ben köteles teljesíteni.
   • Az ANAKK NKft. nem köteles teljesíteni az olyan szolgáltatást, amely az annak igénybevételére megküldött Jelentkezési Lapon feltün- tetett időponthoz képest késedelmesen érkezett az ANAKK NKft-hez, és/vagy a Jelentkezési Lapon feltüntetett feltételektől eltérő feltételek- kel történő teljesítést igényel, és/vagy biztonságosan nem teljesíthető és/vagy teljesítése jogszabályba ütközik.
   • Az ANAKK NKft. jogosult a Szolgáltatás teljesítését megtagadni akkor is, ha a Szolgáltatást igénybe venni kívánó félnek az ANAKK NKft. felé lejárt tartozása áll fenn.
   • Az ANAKK NKft. jogosult a közművelődési céllal, valamint a közintézményi léttel össze nem egyeztethető célú szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződési ajánlatot visszautasítani, illetve az ilyen szolgáltatás teljesítését megtagadni.
  • Az igényelt szolgáltatást, annak a Felek által kölcsönösen elfoga- dott feltételeit módosítani csak a Jelentkezési Lapon szereplő feltéte- lekkel és határidőben lehet, oly módon, hogy a Szolgáltatást igénybe venni kívánó fél új Jelentkezési Lapot juttat el ANAKK NKft-hez, a módosítani kívánt feltételekkel.

  3.  Fizetési feltételek

  • Az ANKK NKft. az általa teljesített szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki, amelyet eljuttat a Szolgáltatást igénybe vevő félnek.
   • A Szolgáltatás ellenértékét az igénybevevő fél az alábbi fizetési feltételekkel köteles kiegyenlíteni: amennyiben a jelentkezési lapon/ regisztrációs lapon volt előlegfizetési lehetőség, köteles a szolgáltatás teljesítésének megkezdéséig a szolgáltatás ellenértékének 50%-át ki- egyenlíteni és azt az ANAKK NKft., a teljesítés helyszínén jelen lévő illetékes munkatársának bemutatni, amelyről az ANAKK NKft. elő- legszámlát állít ki. A szolgáltatás díjának fennmaradó részét az igény- bevevő fél az ANAKK NKft. által kiállított végszámla alapján, az ab- ban megjelölt határidőben köteles kiegyenlíteni.
   • Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ területéről vagy a szol- gáltatás teljesítésére igénybe vett más (kültéri vagy egyéb beltéri) te- rületről, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó árut, installációt, egyéb tárgyi eszközöket kiszállítani csak a szolgáltatás teljesítésével kapcso- latos valamennyi számla kiegyenlítése után lehet.
   • A szolgáltatást igénybe vevő fél tudomásul veszi, hogy ameny- nyiben az esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ területén vagy a szolgáltatás teljesítésére igénybe vett más (kültéri vagy egyéb beltéri) területen lévő valamennyi ingósága a követelés lejártakor az ANAKK NKft. birtoká- ba kerül, és azt az ANAKK NKft. – a tulajdonjog vizsgálata nélkül – zálogtárgyként jogosult visszatartani. A zálogtárgyból való kielégítés a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint történik. Az ANAKK NKft. a visszatartási jog érvényesítésével összefüggésben az ingóságban eset- leg keletkező semmiféle sérülésért vagy károsodásért nem felel. A jelen pontban történő megállapodás a felek között zálogszerződés megköté- sének is minősül.
   • Az ANAKK NKft. előleg számlázására jogosult.
   • Az ANAKK NKft-től igénybe vett szolgáltatások ellenértékeinek kötelezettje (a számlák címzettje) csak a Jelentkezési Lapon a szolgál- tatás igénybe vevőjeként feltüntetett személy lehet, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő fél nevében ki jár el a szolgáltatás tel- jesítése során. Szerződéses jogviszony kizárólag a Jelentkezési Lapon

  a Szolgáltatást igénybe vevő félként feltüntetett személy és az ANAKK NKft. között jön létre.

  • Az ANAKK NKft. valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatás- nak minősül, ezért a mindenkor hatályos áfa terheli.

  4.  Lemondás, reklamáció

  • Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő fél az általa igényelt szolgáltatást részben vagy egészben lemondja, eláll a szolgáltatási szer- ződéstől, úgy köteles az ANAKK NKft. részére számla alapján megfi- zetni az ANAKK NKft. minden a Szolgáltatás igénylésével vagy a Szol- gáltatás teljesítésével kapcsolatban addig felmerült költségét. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő fél a szolgáltatást a teljesítés megkezdésének napján vagy azt megelőző 14 napon belül mondja le, úgy az igényelt szolgáltatás ellenértékének 50 %-át köteles kötbérként megfizetni.
   • A Szolgáltatást igénybe vevő fél a Szolgáltatás teljesítésével (minő- ség, mennyiség stb.) kapcsolatos reklamációit a tudomásszerzést köve- tően haladéktalanul, de legkésőbb az igényelt Szolgáltatás befejezéséig köteles az ANAKK NKft. ügyvezetőjének írásban bejelenteni.
   • A Szolgáltatást igénybe vevő fél a számlázással kapcsolatos ész- revételeit a számla fizetési határidejének lejártáig írásban köteles beje- lenteni az ANAKK NKft. Ügyvezetőjének.
   • A reklamációra vagy észrevételezésre nyitva álló határidők után érkező reklamációkat vagy észrevételeket az ANAKK NKft. nem tudja figyelembe venni.

  5.  Vis maior

  • Bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől elállni olyan vis maior hely- zet bekövetkezte esetén, amely számára a teljesítést lehetetlenné vagy aránytalanul terhessé teszi.
   • Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte a Feleknek fel nem róható, bekövetkezte a Felek szándékától és/ vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, forradalom, polgári felkelés, munkabeszünte- tés, járvány, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet), amely számottevő módon akadá- lyozza, vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatást igénybe vevő fél részéről a Szolgáltatás tényleges igénybevételét, illetve/vagy az ANAKK NKft. részéről a Szolgáltatás teljesítését. A vis maior esemény bekövetkez- téről a Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.
   • Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Szolgáltatás teljesíté- sére részben vagy egészben nem kerül sor, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

  Egyik Fél sem vonható felelősségre a jelen Szerződésben meghatáro- zott kötelezettségei elmulasztásáért, ha az vis major esetének követ- kezményeképpen áll elő.

  Az a Fél, akinél a vis major esete felmerül, köteles késedelem nélkül értesíteni a másik Felet. Az ezt elmulasztó Fél korlátozás nélkül felel bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik Felet.

  Vis maior teljesítés gátló oknak minősül különösen, de nem kizáró- lagosan:

  • földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos ter- mészeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természet- beni lehetetlenülés),
  • tömeges megbetegedést okozó járványhelyzet,
  • a szabad mozgást korlátozó, jogszabályban foglalt intézkedések be- vezetése,
  • kijárási korlátozás és/vagy tilalom, utólagos jogszabályváltozás, ex- port- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén intézkedés (jogi lehetetlenülés).

  Amennyiben a vis maior teljesítés gátló okok valamelyike felmerül és az mindkét Fél érdekkörébe tartozik, Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a teljesítés gátló ok tudomásukra jutását követő 15 napon belül egyeztetést folytatnak az együttműködés módosításának szükségessé- géről.

  A vis maior teljesítés gátló ok miatt szükséges együttműködés módo- sítás során Felek egymás érdekeit figyelembe véve, méltányos megol- dások alkalmazására törekszenek.

  6.  Irányadó jog és jogviták rendezése

  • A jelen Szolgáltatási Feltételekben a hatályos magyar jog szabályai irányadók.
   • A jelen Szolgáltatási Feltételekből fakadó esetleges vitákat a Felek igyekeznek békés úton rendezni. Abban az esetben, ha a jogvita felme- rülésétől számított 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.

  7. Vegyes rendelkezések

  • A Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Szolgáltatási Feltételek, továbbá a felek közötti esetleges írásbeli nyi- latkozatok.
   • Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási Feltételekben szereplő valamely feltétel és a Felek közötti szerződés valamely feltétele egy- mástól eltérően rendelkezne, úgy az utóbbi irányadó a Felek közötti jogviszonyba.

  Szolnok, 2022. július 15.

  Megszakítás