Pályázati felhívás

  Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

  216/2022. (VIII.29.) határozatához

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (kult. tv.) valamint 39/2020.(X.30) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ellátására

  A jogviszony időtartama:

  Az ügyvezető tisztségét határozott idejű munkaviszonyban látja el.

  Betöltendő munkakör: ügyvezető

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A jogviszony időtartama: Az ügyvezetői megbízás és munkaviszony határozott időre 2022. október 29. napjától 2027. október 28. napjáig szól.

  A munkavégzés helye:

  Az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) székhelye és telephelyei.


  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői munkakörrel járó lényeges feladatok:

  – A Kft. teljes körű, szakszerű és törvényes működésének irányítása az alapító és a jogszabályok által meghatározott keretek között.

  – A kult. tv. 76.§ (3) bekezdése szerinti valamennyi közművelődési alapszolgáltatás, valamint a 78/C. §-ban meghatározott feladatok színvonalas ellátása.

  – A társaság éves üzleti tervének és beszámolójának elkészítése.

  – Az önkormányzat elvárásainak megfelelő ésszerű, költséghatékony gazdálkodás biztosítása.

  – A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója tekintetében.

  – Országos szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása.

  – Részvétel a Szolnoki Kulturális Kollégium munkájában.

  – Részvétel az Európa Kulturális Fővárosa pályázatot előkészítő operatív tervező csoport

  munkájában.

  Illetmény és juttatások: A Munka törvénykönyvében foglaltaknak megfelelően, illetve

  megállapodás alapján. A juttatások biztosítása a Kft. Javadalmazási szabályzata szerint történik.


  Pályázati feltételek: a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott speciális szakmai követelményeknek, szakmai és vezetői gyakorlatnak való megfelelés, valamint a 4. §-ban meghatározott képzés megléte vagy annak elvégzésére szóló nyilatkozat. A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelő szakmai végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  – Megyei jogú város kulturális központjának vezetésében szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat.

  – A pályázó kiemelkedő színvonalú szakmai koncepciója.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  -részletes szakmai önéletrajz,

  -részletes szakmai és vezetési program (továbbiakban vezetési program), amely térjen ki

  az alábbiakra:

  – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

  – gazdasági stratégia a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához.

  – marketing, PR, belső-külső kommunikációs elképzelések,

  – a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,

  – pályázati feltételek címszó alatt megjelöltekre vonatkozó okiratok másolata, illetve képzésre vonatkozó nyilatkozat, cselekvőképességről szóló nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, mely megfelel a kult.tv. 94. § (1) bekezdés b, pontjának és (2) bekezdésének,

  – az egyéb lényeges információk címszó alatt megjelölt nyilatkozatok.


  A tisztség és a munkakör betöltésének időpontja:

  Az ügyvezetői tisztség 2022. október 29. napjától tölthető be.


  A pályázat benyújtásának határideje:

  2022. október 3.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szalay Ferenc

  polgármester címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) zárt borítékban, 1

  példányt papír alapon és egy példányt elektronikus adathordozón. Kérjük a borítékon

  feltüntetni: „Pályázat az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatására”.

  vagy Személyesen: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. a fenti formában.


  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázókat az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, majd a bizottság

  véleményezését követően, az Oktatási Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a pályázatokat 2022. év októberi munkaterv szerinti ülésén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. októberi munkaterv szerinti ülése.


  A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

  www.szolnok.hu, www.agoraszolnok.hu


  2022. szeptember 1.


  Egyéb lényeges információ:

  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad, illetve a Kft. tevékenysége megismerésének

  lehetőségét – előzetes egyeztetés alapján – biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője, dr.

  Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző (tel.: 56/503-440).

  A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot

  elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson-e,

  továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

  összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat tartalma harmadik személlyel

  akkor közölhető, ha a pályázó ehhez beleegyező nyilatkozatát adja. A pályázónak nyilatkoznia

  kell továbbá arról, hogy az igazgatói munkakör betöltése esetén a munkaviszony létesítésétől

  számított 30 napon belüli vagyonnyilatkozattételt vállalja.

  Mutasd meg barátaidnak is:
  Megszakítás